61EU-GH27 ทัวร์ยุโรป East and West Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน บิน TG (SEP-OCT 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH27 ทัวร์ยุโรป East and West Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 7-16 ก.ย. 2561 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 5-14, 19-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 69,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 9-18, 16-25 ธ.ค. 2561 ท่านละ 65,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH27 ทัวร์ยุโรป East and West Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
❀ วันที่ 3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
❀ วันที่ 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
❀ วันที่ 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – มิวนิค
❀ วันที่ 6 มิวนิค – ล่องเรือชมวิวที่ป่าดำ – ลูเซิร์น
❀ วันที่ 7 ลูเซิร์น – จุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน
❀ วันที่ 8 อินเทอร์ลาเคน – ลูกาโน่ – Outlet – มิลาน
❀ วันที่ 9 มิลาน – กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 10 กรุงเทพฯ