61EU-GH29 ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน บิน TG (SEP-JAN 2019)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH29 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 9-18 ก.ย. 2561 ท่านละ 65,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 26 ต.ค.-4 พ.ย. 2561 ท่านละ 75,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 7-16, 21-30, 30 พ.ย.-9, 20-29 ธ.ค. 2561 ท่านละ 65,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 27 ธ.ค.-5 ม.ค., 29 ธ.ค.-7 ม.ค.(ปีใหม่)2562 ท่านละ 89,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH29 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
❀ วันที่ 3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
❀ วันที่ 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
❀ วันที่ 5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก
❀ วันที่ 6 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
❀ วันที่ 7 มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – อินเทอลาเกน
❀ วันที่ 8 อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
❀ วันที่ 9 ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน
❀ วันที่ 10 กรุงเทพฯ