61EU-GH34 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน บิน OS (SEP-NOV 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH34 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน บิน OS
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 5-14 ก.ย. 2561 ท่านละ 62,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 12-21 พ.ย. 2561 ท่านละ 62,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH34 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน บิน OS

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
❀ วันที่ 3 บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – OUTLET – บราติสลาว่า
❀ วันที่ 4 บราติสลาว่า – คุทนา ฮอร่า - ปราก
❀ วันที่ 5 ปราสาทปราก - คาร์โลวี วารี
❀ วันที่ 6 คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค
❀ วันที่ 7 มิวนิค - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
❀ วันที่ 8 ฟุสเซ่น – ฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท –ซาลส์บวร์ก
❀ วันที่ 9 ซาลส์บวร์ก - เวียนนา – สนามบิน
❀ วันที่ 10 กรุงเทพฯ