61EU-GH35 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน บิน OS (SEP-NOV 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH35 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน บิน OS
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 5-13, 10-18 ก.ย. 2561 ท่านละ 58,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 12-20 พ.ย. 2561 ท่านละ 58,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH35 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน บิน OS

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
❀ วันที่ 3 บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – OUTLET – บราติสลาว่า
❀ วันที่ 4 บราติสลาว่า – ปราก – ปราสาทปราก
❀ วันที่ 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
❀ วันที่ 6 เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น
❀ วันที่ 7 ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
❀ วันที่ 8 อินส์บรูก – ฮัลสตัท – เวียนนา – สนามบิน
❀ วันที่ 9 กรุงเทพฯ