61HS-SS02-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม หวงซาน เมืองโบราญ นานกิง 5 วัน 3 คืน บิน MU (OCT-DEC 2018)

 

 

เที่ยวจีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2018 2019 2020 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 
❀ 61HS-SS02-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม หวงซาน เมืองโบราญ นานกิง 5 วัน 3 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 19-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 24-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 07-11 พ.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 05-09, 19-23 ธ.ค. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2562 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ปีใหม่ 2562 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562 ท่านละ 29,999
 


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561

❀ 61HS-SS02-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม หวงซาน เมืองโบราญ นานกิง 5 วัน 3 คืน บิน MU

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ-นานกิง-สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย
❀ วันที่ 3 เมืองถุนซี-หวงซาน-อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ)-เมืองอีเซียน-โชว์หงชุนอาจวี๋
❀ วันที่ 4 เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน-เมืองถุนซี-ถนนโบราณเหล่าเจีย
❀ วันที่ 5 เมืองถุนซี-พิพิธภัณฑ์ฮุยไฉ่-ซุ้มประตูถังเยว่-นานกิง-ตลาดฟูจือเมี่ยว-นานกิง-กรุงเทพฯ