61XJ-SS02 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเย่....ยำรวมมิตรอูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 6 คืน (SC) (OCT 2018)

 

ทัวร์จีน ซินเกียง 2561 2562 2563 เที่ยวจีน ซินเกียง 2018  2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ซินเจียง 2561
❀ 61XJ-SS02 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเย่....ยำรวมมิตรอูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 6 คืน (SC)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ซินเจียง 2561 : 18-25 ก.ย. 2561 ท่านละ 48,999
❀ ทัวร์จีน ซินเจียง 2561 : 8-15 ต.ค. 2561 ท่านละ 45,999

❀ ทัวร์จีน ซินเจียง 2561 เที่ยวจีน ซินเจียง 2018 :

❀ 61XJ-SS02 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเย่....ยำรวมมิตรอูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 6 คืน (SC)

❀ วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง กรุงเทพฯ-อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ
❀ วันที่สาม อูหลู่มู่ฉี-ทูรูฟาน-ผ่านชมโรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม-บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง-สวนองุ่น-ภูเขาเปลวไฟเมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน(รวมรถแบตเตอรี่)-เจดีย์ซูกงถ่า
❀ วันที่สี่ ทูรูฟาน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลิวหยวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน (รวมค่าอูฐ)-สระน้ำวง พระจันทร์-ช้อปปิ้งตลาดซาโจว
❀ วันที่ห้า ตุนหวง-ถ้ำโมเกาคู(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองจิ่วฉวน
❀ วันที่หก เมืองจิ่วฉวน-เจียยวี่กวน-กำแพงเมืองด่านเจียยี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองจางเย่-อุทยานจางเย่ตัน เสียตี้จือกงหยวน (รวมรถอุทยาน)
❀ วันที่เจ็ด จางเย่-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองอูหลู่มู่ฉี-อิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา
❀ วันที่แปด พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-สวนหงซาน-อูหลู่มู่ฉี-กรุงเทพฯ
❀ วันที่เก้า ถ่าซื่อกู้เอ่อร์กั้น-คัชการ์-เขตเมืองเก่า-ตลาดบาซ่าร์-อูรูมูฉี