61RU-CD04 ทัวร์รัสเซีย วันปิยะ มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน บิน EK (OCT 2018)

 

เที่ยวยุโรป เที่ยวรัสเซีย 2017 2018 2019 ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018
❀ 61RU-CD04 ทัวร์รัสเซีย วันปิยะ มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน บิน EK
❀ ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 12-17 ต.ค. 2561 ท่านละ 37,900
❀ ทัวร์รัสเซีย วันปิยะ 2561 : 19-24 ต.ค. 2561 ท่านละ 37,900

❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018 :

❀ 61RU-CD04 ทัวร์รัสเซีย วันปิยะ มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน บิน EK

❀ วันแรก    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
❀ วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
❀ วันที่สาม ซากอส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
❀ วันที่สี่     สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
                  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
❀ วันที่ห้า   จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
❀ วันที่หก กรุงเทพฯ