61JP-EJ19 ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ KOMATSU NAGANO 6 วัน 4 คืน บิน TG (New Year 2019)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลปีใหม่ 2562 เที่ยวญี่ปุ่น New Year 2019
❀ 61JP-EJ19 ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ KOMATSU NAGANO 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562 ท่านละ 48,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลปีใหม่ 2562 เที่ยวญี่ปุ่น New Year 2019

❀ 61JP-EJ19 ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ KOMATSU NAGANO 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ บินตรงลงโคมัตสึ โดยการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
❀ ท่องเที่ยวไม่เหมือนใคร เส้นทางอะมะโนะฮะชิดะเตะ
❀ สวนเค็นโรคุเอ็น ตรอกน้ำชาฮิกาชิ ซายะ ลิงแช่ออนเซ็นจิโกคุดานิ
❀ ไร่วาซาบิ ปราสาทมัตสึโมโต้ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ
❀ ตลาดโอมิโจ เรียนปิดทองคำเปลวที่คานาซาว่า ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เลท
❀ FREE WIFI ON BUS

❀ วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง โคมัตสุ – เคนโระโคเอน – ฮิกาชิยามะ – วัดซุยริวจิ – อูโอสุ (-/L/D)
❀ วันที่สาม นากาโน่ – ออนเซ็นลิง – ไร่วาซาบิ –มัตสึโมโต้ (B/L/D)
❀ วันที่สี่ ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – คานาซาว่า (B/L/D)
❀ วันที่ห้า ตลาดโอมิโจ - มิตซุย เอาท์เลท - เส้นทางเรียบชายทะเล (B/L/D)
❀ วันที่หก สนามบินโคมัตสุ – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)