61IN-BL01 ทัวร์อินเดีย วันพ่อ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน บิน Jet Airways (DEC 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์อินเดีย 2561 2562 เที่ยวอินเดีย 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย 2561
❀ 61IN-BL01 ทัวร์อินเดีย วันพ่อ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล+ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน บิน Jet Airways
❀ เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์อินเดีย วันพ่อ 2561 : 28 พ.ย.-06 ธ.ค. 2561 ท่านละ 48,800

❀ เที่ยวอินเดีย 2018 ทัวร์อินเดีย 2561 :

❀ 61IN-BL01 ทัวร์อินเดีย วันพ่อ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล+ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน บิน Jet Airways

❀ พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทาพาราณสี-สารนาท-กุสินารา
❀ ลุมพินีวัน-สาวัตถี + ทัชมาฮาล
❀ พักโรงแรมทุกคืน
❀ มีพระวิทยากรและอาหารไทยเสริมทุกมื้อ

❀ วันแรก กรุงเทพฯ- เดลลี-อัครา
❀ วันสอง เมืองอัคราอัครา (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-ลัคเนาว์-สารวัตถี
❀ วันสาม เมืองสารวัตถี (ประเทศอินเดีย) – เมืองลุมพินี (ประเทศอินเดีย)
❀ วันสี่ เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล) – กุสินารา (ประเทศอินเดีย)
❀ วันห้า เมืองกุสินารา – เมืองพุทธคยา
❀ วันที่หก เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
❀ วันที่เจ็ด เมืองพุทธคยา – พาราณสี
❀ วันที่แปด พาราณสี-เดลลี-กรุงเทพฯ
❀ วันเก้า เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
 

NGT-001 ทัวร์ปากีสถานเหนือ คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน 7 คืน บิน TG (Apr 2020)

❀ เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ปากีสถาน 2563
❀ NGT-001 ทัวร์ปากีสถานเหนือ คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ปากีสถาน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ปากีสถาน... ไม่ไปไม่ได้แล้ว
❀ สูงเสียดฟ้าบนไฮเวย์ในตำนาน “คาราโครัม”
❀ ศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาในอดีต “ นครตักศิลา “
❀ ทัวร์ปากีสถาน วันสงกรานต์ 2563 : 4-12 เม.ย. 2563 ท่านละ 52,900

ดูรายละเอียด »

61IN-BL01 ทัวร์อินเดีย วันพ่อ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน บิน Jet Airways (DEC 2018)

❀ เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย 2561
❀ 61IN-BL01 ทัวร์อินเดีย วันพ่อ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล+ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน บิน Jet Airways
❀ เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทาพาราณสี-สารนาท-กุสินารา
❀ ลุมพินีวัน-สาวัตถี + ทัชมาฮาล
❀ ทัวร์อินเดีย วันพ่อ 2561 : 28 พ.ย.-06 ธ.ค. 2561 ท่านละ 48,800

ดูรายละเอียด »