61JP-JG17 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO AUTUMN 5 วัน 3 คืน บิน TG (OCT 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG17 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO AUTUMN 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : ก.ย. 2561 ท่านละ 38,900 (คณะ 15 ท่านขึ้นไป)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : ต.ค. 2561 ท่านละ 38,900 (คณะ 15 ท่านขึ้นไป)


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG17 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO AUTUMN 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่ 5 วัน 3 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)
❀ ** เหมา เหมา 15 ท่านเดินทาง **

❀ ** เหมาได้ราคาพิเศษ / เลือกวันเดินทางเองได้
❀ ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
❀ ** ครบเครื่อง..เรื่องสถานที่เที่ยว พร้อมไกด์นำเที่ยวและสายการบินชั้นนำ

❀ วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - ย่านชินจุกุ
❀ วันที่สอง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง (ไม่รวมค่าเดินทาง และ ไกด์) หรือ
                 ** เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ตั๋วเข้ารวมเครื่องเล่น+ไกด์บริการรับส่งโดยรถไฟ
❀ วันที่สาม วัดอาซากุสะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - โอชิโนะ ฮัคไค -
                   ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
❀ วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบปลาไหล - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - อิออนพลาซ่า
❀ วันที่ห้า สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ