61JP-JG19 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO-NIKKO 6 วัน 3 คืน บิน TG (OCT 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG19 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO-NIKKO 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-นิกโก้
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : ก.ย. 2561 ท่านละ 38,900 (คณะ 15 ท่านขึ้นไป)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : ต.ค. 2561 ท่านละ 38,900 (คณะ 15 ท่านขึ้นไป)


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG19 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO-NIKKO 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-นิกโก้ 6 วัน3 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)
❀ ** เหมา เหมา 15 ท่านเดินทาง **

❀ ** เหมาได้ราคาพิเศษ / เลือกวันเดินทางเองได้
❀ ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
❀ ** ครบเครื่อง..เรื่องสถานที่เที่ยว พร้อมไกด์นำเที่ยวและสายการบินชั้นนำ

❀ วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า
❀ วันที่สอง ทะเลสาบปลาไหล - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
❀ วันที่สาม ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ (BUS) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ
❀ วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง (ไม่รวมค่าเดินทาง และ ไกด์)
หรือ ** เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ตั๋วเข้ารวมเครื่องเล่น+ไกด์บริการรับส่งโดยรถไฟ
❀ วันที่ห้า วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ทะเลสาบชูเซนจิ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - เส้นทางอิโระฮะซากะ - อิออนพลาซ่า
❀ วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ