61JP-JG27 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE AUTUMN (NO.2) 7 วัน 4 คืน บิน TG (NOV 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG27 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE AUTUMN (NO.2) 7 วัน 4 คืน บิน TG
❀ อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-โอบาระ-โครังเค-ฟูจิ-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 23-29 พ.ย. 2562 ท่านละ 49,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG27 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE AUTUMN (NO.2) 7 วัน 4 คืน บิน TG
❀ อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-โอบาระ-โครังเค-ฟูจิ-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 7 วัน 4 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชม “ดอกซากุระ พร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี” ในเวลาเดียวกันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่เมืองโอบาระ
❀ ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่น้ำและใบไม้เปลี่ยนสี
❀ ** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ
❀ ** ตระการตากับแมกไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด ณ “โครังเค” ฉากสะพานสีแดงสด ทอดยาวพาดผ่านแม่น้ำ
❀ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
❀ ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
❀ ** ชมใบไม้เปลี่ยนสีบน ถนนอิโจนามิกิ ที่สวยงามในเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
วันที่สอง ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ -
สะพานโทเก็ตสึเคียว - ย่านกิออง
วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - นารา - วัดโทไดจิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต
วันที่สี่ เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค -
โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ – โอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
วันที่หก ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - ย่านชินจูกุ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี -
โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า
วันที่เจ็ด สนามบินนฮาเนดะ - กรุงเทพฯ