61JP-JG28 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE HONSHU KAMIKOCHI 7 วัน 4 คืน บิน TG (OCT 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG28 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE HONSHU KAMIKOCHI 7 วัน 4 คืน บิน TG
❀ โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ทาคายาม่า-คามิโคจิ-ฟูจิ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น (วันปิยมหาราช) 2561 : 19-25 ต.ค. 2561 ท่านละ 53,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 26 ต.ค.-01 พ.ย. 2561 ท่านละ 51,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG28 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE HONSHU KAMIKOCHI 7 วัน 4 คืน บิน TG
❀ โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ทาคายาม่า-คามิโคจิ-ฟูจิ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 7 วัน 4 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ
❀ ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้
❀ ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
❀ ** ชมทัศนียภาพอันงดงามดุจภาพวาด “คามิโคจิ” ซึ่งได้รับการขนานนามว่า สวิสเซอร์แลนด์แดนญี่ปุ่น
❀ ** ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด
❀ ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
วันที่สอง เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ
วันที่สาม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ -
สะพานโทเก็ตสึเคียว - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต
วันที่สี่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ ย่านซันมาชิซูจิ - คามิโคจิ
วันที่ห้า ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ไร่วาซาบิไดโอะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่หก ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว -
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
วันที่เจ็ด สนามบินนฮาเนดะ - กรุงเทพฯ