61JP-JG33 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI AUTUMN (NO.1) 6 วัน 3 คืน บิน TG (OCT-NOV 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG33 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI AUTUMN (NO.1) 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ นิกโก้-เซนได-นารุโกะ-บันได-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น (วันปิยมหาราช) 2561 : 18-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 46,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 26-31 ต.ค. 2561 ท่านละ 44,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 02-07 พ.ย. 2561 ท่านละ 43,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG33 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI AUTUMN (NO.1) 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ นิกโก้-เซนได-นารุโกะ-บันได-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน
❀ ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน
❀ ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น
❀ ** ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกับเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์”
❀ ** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน
❀ ** ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ”
❀ ** นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
วันที่สอง พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) -
สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
วันที่สาม หุบเขานารุโกะ - เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ - เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - เส้นทางอิโระฮะซากะ -
นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต
วันที่ห้า เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี -
ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ