61JP-JG34 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI AUTUMN (NO.2) 6 วัน 4 คืน บิน TG (OCT-NOV 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG34 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI AUTUMN (NO.2) 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ นิกโก้-เซนได-นารุโกะ-เกบิเค-บันได-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น (วันปิยมหาราช) 2561 : 19-24 ต.ค. 2561 ท่านละ 51,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 02-07 พ.ย. 2561 ท่านละ 48,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG34 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI AUTUMN (NO.2) 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ นิกโก้-เซนได-นารุโกะ-เกบิเค-บันได-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน
❀ ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน
❀ ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น
❀ ** ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกับเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์”
❀ ** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน
❀ ** ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ”
❀ ** นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี
❀ ** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
วันที่สอง พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) -
สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
วันที่สาม หุบเขานารุโกะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - วัดชูซอนจิ - เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ
วันที่สี่ เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต -
เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ
วันที่หก วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ