61NZ-GL35 ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND 10 วัน 8 คืน บิน TG (OCT-DEC 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL35 ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND 10 วัน 8 คืน บิน TG
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 05-14, 14-23, 19-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 116,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 02-11, 16-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 114,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ วันพ่อ 2561 : 01-10 ธ.ค. 2561 ท่านละ 116,900


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL35 ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND 10 วัน 8 คืน บิน TG


❀ อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ชมการตัดขนแกะ – เทาโป - เวลลิงตัน
❀ ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่เกาะใต้ – พิคตัน – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า - ไคร้สเชิร์ช - เทคาโป
❀ ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า+ลูท

❀ พิเศษ!!! รับประทานอาหารค่ำบนยอดเขาบ๊อบพีค พร้อมชมความงามยามค่ำคืน

❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  เมนูกุ้งล็อปสเตอร์ - เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
❀  นั่งกระเช้ากอนโดล่าและเล่นลูท ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค
❀  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)


❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – โรโตรัว
❀ วันที่สาม Te Puia – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ - อโกรโดม
❀ วันที่สี่ เทาโป - น้ำตกฮูก้า – เวลลิงตัน – ชมเมือง
❀ วันที่ห้า เวลลิงตัน – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน – เบลนแฮม
❀ วันที่หก เบลมแฮม – ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช
❀ วันที่เจ็ด ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – ควีนส์ทาวน์
❀ วันที่แปด เมืองแอร์โร่ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า+ลูท
❀ วันที่เก้า ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - โอมาราม่า – เม้าท์คุ๊ก - ไคร้สเชิร์ท
❀ วันที่สิบ ไคร้สท์เชิร์ช – อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ