61NZ-GL36 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND (TSS-FOX) 9 วัน 7 คืน บิน TG (OCT-DEC 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL36 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND (TSS-FOX) 9 วัน 7 คืน บิน TG
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 06-14, 15-23, 20-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 109,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 03-11, 17-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 107,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ วันพ่อ 2561 : 01-09 ธ.ค. 2561 ท่านละ 109,900


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL36 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND (TSS-FOX) 9 วัน 7 คืน บิน TG


❀ ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า –ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ
❀ ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช -โรโตรัว
❀ อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

❀  เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
❀  รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๊อบพีค
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)


❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง ควีนส์ทาวน์
❀ วันที่สาม ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ชมการตัดขนแกะ – ควีนส์ทาวน์
❀ วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์ – แอร์โรว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - อิสระช้อปปิ้ง
❀ วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์ - เมืองฮาส – Puzzling World -ทะเลสาบวานากา - ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์
❀ วันที่หก โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
❀ วันที่เจ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - สนามบินโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์
❀ วันที่แปด โรโตรัว – อโกรโดม – อ๊อคแลนด์ –ช้อปปิ้ง
❀ วันที่เก้า อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ