61NZ-GL37 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND (TSS-FOX) 10 วัน 8 คืน บิน TG (OCT-DEC 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL37 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND (TSS-FOX) 10 วัน 8 คืน บิน TG
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 05-14, 14-23, 19-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 120,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 02-11, 16-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 118,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ วันพ่อ 2561 : 01-10 ธ.ค. 2561 ท่านละ 120,900


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL37 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND (TSS-FOX) 10 วัน 8 คืน บิน TG


❀ ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า –ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ
❀ ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช - โรโตรัว
❀ อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เทาโป – ฟาร์มกุ้ง
❀ ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ฮอบบิตัน – หมู่บ้านฮอบบิท - อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

❀  เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
❀  รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๊อบพีค
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)


❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค
❀ วันที่สาม ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ชมการตัดขนแกะ – ควีนส์ทาวน์
❀ วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์ – แอร์โรว์ทาวน์ -ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - อิสระช้อปปิ้ง
❀ วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์ - เมืองฮาส – Puzzling World -ทะเลสาบวานากา - ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์
❀ วันที่หก โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
❀ วันที่เจ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - สนามบินโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์
❀ วันที่แปด โรโตรัว – อโกรโดม – เทาโป – ฟาร์มกุ้ง – น้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – โรโตรัว
❀ วันที่เก้า โรโตรัว – ฮอบบิตัน – บ้านฮอบบิท – อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
❀ วันที่สิบ อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ