61SD-SS01-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ชิงเต่า เว่ยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 6 วัน 4 คืน บิน SC (OCT 2018)

 

ทัวร์จีน ชิงเต่า 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ชิงเต่า 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ วันปิยะ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 2561 เที่ยวจีน ชิงเต่า 2018
❀ 61SD-SS01-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ชิงเต่า เว่ยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 6 วัน 4 คืน บิน SC
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า วันปิยะ 2561 : 19-24 ต.ค. 2561 ท่านละ 25,999


❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 2561 เที่ยวจีน ชิงเต่า 2018 :

❀ 61SD-SS01-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ชิงเต่า เว่ยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 6 วัน 4 คืน บิน SC

❀ วันแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง กรุงเทพฯ-ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-โบสถ์ St. Emil (ชมภายนอก)-เสี่ยวอี๋ซาน-เวยฝั่ง
❀ วันที่สาม เวยฝั่ง-หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง-พิพิธภัณฑ์ว่าว-เมืองจือโป-ย่านการค้าโบราณหมู่บ้านโจวชุนจี่หนาน-
                  ชมวิวกลางคืนน้ำพุเสือดำ-ถนนโบราณควางโหวหลี
❀ วันที่สี่    จี่หนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-วัดหลิงเหยียน-ไท่อัน
❀ วันที่ห้า ไท่อัน-ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง)-ชิงเต่า
❀ วันที่หก โรงงานเบียร์ชิงเต่า-จัตุรัส 54-ถนนแปดสาย-ชิงเต่า-กรุงเทพฯ