61MM-BI02 ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณทะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน บิน PG (Apr 2018)

 

เที่ยวเมียนม่าร์ เที่ยวพม่า 2018 2019 2020 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI02 ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณทะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน บิน PG
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 19-21 ม.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 02-04 ก.พ. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 16-18 ก.พ. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 01-03 มี.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 16-18 มี.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 30 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 06 เม.ย.-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 27-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 11,900

❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018 :

❀ 61MM-BI02 ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณทะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน บิน PG

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์ (-/-/เย็น)
❀ วันที่สอง พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สาม ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)