61VN-SPR01 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานสิปัน 4 วัน 3 คืน บิน QR (Jun 2018)

ทัวร์เวียดนาม 2561 2562 เที่ยวเวียดนาม 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 เที่ยวเวียดนาม 2018
❀ 61VN-SPR01 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานสิปัน 4 วัน 3 คืน บิน QR
❀ เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 10-13, 25-28 ก.พ. 2561 ท่านละ 14,900
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 14-17, 18-21, 28-31 มี.ค. 2561 ท่านละ 14,900
❀ ทัวร์เวียดนาม สงกรานต์ 2561 : 13-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 25-28 เม.ย. 2561 ท่านละ 14,900
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 06-09, 16-19, 20-23 พ.ค. 2561 ท่านละ 14,900
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 13-16, 17-20, 27-30 มิ.ย. 2561 ท่านละ 14,900

 

❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 เที่ยวเวียดนาม 2018
❀ 61VN-SPR01 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานสิปัน 4 วัน 3 คืน บิน QR

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง
❀ วันที่สอง ฮานอย–ล่องเรือฮาลอง –ฮานอย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ -การค้า 36 สาย
❀ วันที่สาม ฮานอย -ลาวกาย – ซาปา – ยอดเขาฟาสนซิปัน– หุบเขาฮามลอง – ตลาดแห่งความรัก
❀ วันที่สี่ ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ