61KR-GD01 ทัวร์เกาหลี เปิดม่านเหล็ก เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน บิน TG - AIR KORYO JS (Sep-Oct 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์เกาหลี 2561 2562 2563 เที่ยวเกาหลี 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀ 61KR-GD01 ทัวร์เกาหลี เปิดม่านเหล็ก “เกาหลีเหนือ” 9 วัน 7 คืน บิน TG+AIR KORYO JS
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 25 ก.ค.-03 ส.ค. 2561 ท่านละ 75,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 05-14 ก.ย. 2561 ท่านละ 75,900
❀ ทัวร์เกาหลี วันปิยะ 2561 : 17-26 ต.ค. 2561 ท่านละ 79,900
❀ ทัวร์เกาหลี วันปิยะ 2561 : 24 ต.ค.-02 พ.ย. 2561 ท่านละ 79,900

❀ ทัวร์เกาหลี 2561 เที่ยวเกาหลี 2018

❀ 61KR-GD01 ทัวร์เกาหลี เปิดม่านเหล็ก “เกาหลีเหนือ” 9 วัน 7 คืน บิน TG+AIR KORYO JS

❀ เปียงยาง-รถไฟใต้ดิน-เนินมันซู-พิพิธภัณฑ์สงคราม-วังเยาวชน-คึมซูซาน วังสุริยะ-ปันมุนจอม
❀ เส้นขนานที่ 38 DMZ (Demilitarized Zone)-เมียวเฮียงซาน-เคซอง
❀ วอนซาน-ภูเพชร DIAMOND MOUNTAIN
❀ โดยสายการบินไทย TG+AIR KORYO JS

❀ วันแรก สุวรรณภูมินัดพบ
❀ วันที่สอง สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-เปียงยาง
❀ วันที่สาม เปียงยาง-มันซูเด-โชลลิมา ม้าพันลี้-ประตูชัย-หอจูเช่-มันยองเด-วังเยาวชน
❀ วันที่สี่ เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอนิทรรศการของขวัญ-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปายสายลับ
❀ วันที่ห้า เปียงยาง-เคซอง-DMZ เส้นขนานที่ 38-อนุเสาวรีย์รวมชาติเกาหลี-กายกรรมเปียงยาง
❀ วันที่หก เปียงยาง-สุสานดงเมียง-น้าตกอูลลิม-วอนซาน
❀ วันที่เจ็ด Diamond Mountain ภูเขาคุมกั่ง-ทะเลสาบแซมอิล-วอนซาน
❀ วันที่แปด วอนซาน-เปียงยาง-คึมซูซาน วังสุริยะ-รถไฟใต้ดิน-DUCK BBQ
❀ วันที่เก้า เปียงยาง-ปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ