61JG-ME02 ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน บิน CA (Oct 2018)

 

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2017 2018 2019 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME02 ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 12-16 ต.ค. 2561 ท่านละ 25,999

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561

❀ 61JG-ME02 ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน บิน CA

❀ ไฮไลท์:
❀ - เที่ยวชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน! รวมโชว์ธิเบต
❀ - เที่ยวชมอุทยานหวงหลง
❀ - ดื่มด่ำบรรยกาศทะเลสาบเต๋อซี
❀ - เมนูพิเศษ! อาหารสมุนไพร
❀ - โรงแรมมาตรฐานดี 4 ดาว
❀ - เที่ยวครบไม่มีวันอิสระ,อาหารครบทุกมื้อ
❀ - ลงร้านเพียง 3 ร้าน

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ตู้เจียงเยี่ยน
❀ วันที่สอง ตู้เจียงเยี่ยน-เม้าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง-จิ่วไจ้โกว ** วันนี้วิ่งรถทางไกล
❀ วันที่สาม จิ่วจ้ายโกว(เต็มวัน) รถเวียนในอุทยาน-โชว์ทิเบต
❀ วันที่สี่ จิ่วจ้ายโกว-ชวนจู่ซื่อ-เมืองโบราญซงพาน-ทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่
❀ วันที่ห้า เฉิงตู-ร้านยางพารา-สุวรรณภูมิ