61JG-ME03 ทัวร์จีน วันปิยะ ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน CA (Oct 2018)

 

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2017 2018 2019 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME02 ทัวร์จีน วันปิยะ ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว วันปิยะ 2561 : 19-24 ต.ค. 2561 ท่านละ 27,999

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561

❀ 61JG-ME03 ทัวร์จีน วันปิยะ ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน CA

❀ ไฮไลท์:
❀ - เที่ยวชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน!รวมรถเวียนในอุทยาน !
❀ - เที่ยวชมอุทยานหวงหลง
❀ - ดื่มด่ำบรรยกาศทะเลสาบเต๋อซี
❀ - เมนูพิเศษ! อาหารสมุนไพร
❀ - โรงแรมมาตรฐานดี 4 ดาว
❀ - เที่ยวครบไม่มีฟรีเดย์, อาหารครบทุกมื้อ

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ตู้เจียงเยี่ยน
❀ วันที่สอง ตู้เจียงเยี่ยน-เม้าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง-จิ่วไจ้โกว ** วันนี้วิ่งรถทางไกล
❀ วันที่สาม จิ่วจ้ายโกว(เต็มวัน) รถเวียนในอุทยาน-โชว์ทิเบต
❀ วันที่สี่ จิ่วจ้ายโกว-เมืองโบราญซงพาน-ร้านใบชา-ทะเลสาบเตี๋ยซี-ตู้เจียงเยี่ยน
❀ วันที่ห้า ตู้เจียงเยี่ยน-เฉิงตู-นวดสมุนไพร-ศูนย์หมีแพนด้า-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซี
❀ วันที่หก เฉิงตู-ร้านยางพารา-สุวรรณภูมิ