61SHA-ME01 ทัวร์จีน เซียงไฮ้ ปักกิ่ง + รถไฟด่วน 7 วัน 6 คืน บิน TG (Oct, Dec 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-ME01 ทัวร์จีน เซียงไฮ้ ปักกิ่ง + รถไฟด่วน 7 วัน 6 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ วันแม่ 2561 : 11-17 ส.ค. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 19-25 ก.ย. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 25-31 ต.ค. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 ท่านละ 40,900


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018

❀ 61SHA-ME01 ทัวร์จีน เซียงไฮ้ ปักกิ่ง + รถไฟด่วน 7 วัน 6 คืน บิน TG

❀ จุดเด่น
❀ • เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-หอไข่มุก-หุ่นขึ้ผึ้ง-โชว์กายกรรม ERA
❀ • เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง โดยรถไฟจีนขบวนใหม่ล่าสุด (300 ก.ม. / ชั่วโมง)
❀ • ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านปะต้าหลิง+กระเช้า-หอฟ้าเทียนถาน
❀ • จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชราชวังต้องห้าม-กายกรรมปักกิ่ง-สามล้อหูถง