61NZ-GL34-R1 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM FOX KAI 8 วัน 6คืน บิน TG (OCT-DEC 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL34-R1 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM FOX KAI 8 วัน 6คืน บิน TG
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 07-14, 16-23, 21-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 96,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 04-11, 18-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 94,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ วันพ่อ 2561 : 02-09 ธ.ค. 2561 ท่านละ 96,900


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL34-R1 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM FOX KAI 8 วัน 6คืน บิน TG


❀ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀ มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀ เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
❀ เมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์
❀ รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์
❀ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)


❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง อ๊อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง
❀ วันที่สาม ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์
❀ วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
❀ วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์ – วานากา – ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
❀ วันที่หก โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
❀ วันที่เจ็ด ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สท์เชิร์ช
❀วันที่แปด สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ