61SHA-SS09 ทัวร์จีน SHFMPVG5 เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า 5 วัน 4 คืน (FM-MU) (OCT-JAN 2019)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS09 ทัวร์จีน SHFMPVG5 เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า 5 วัน 4 คืน (FM-MU)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 5-9 ก.ย. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 19-23 ก.ย. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 17-21 ต.ค. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 24-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 21-25, 28 พ.ย. –2 ธ.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 5-9 ธ.ค. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 28 ธ.ค.-1 ม.ค., 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 ท่านละ 26,999


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018

❀ 61SHA-SS09 ทัวร์จีน SHFMPVG5 เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า 5 วัน 4 คืน (FM-MU)

❀ วันที่1 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (FM842 : 09.50-15.40)ย่านซินเทียนตี้
❀ วันที่2 เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
❀ วันที่3 หังโจว-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ
❀ วันที่4 หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
❀ วันที่5 ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (MU547 : 21.25-01.05+1 หรือ FM841:22.30-01.55+1)