61SHA-SS10 ทัวร์จีน SHFMPVG6 เซี่ยงไฮ้ ปูอบวุ้นเส้น 5วัน4คืน(FM-MU) (OCT-DEC 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS10 ทัวร์จีน SHFMPVG6 เซี่ยงไฮ้ ปูอบวุ้นเส้น 5วัน4คืน(FM-MU)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 5-9 ก.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 17-21 ต.ค. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 24-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 21-25, 28 พ.ย. –2 ธ.ค. 2561 ท่านละ 20,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 5-9 ธ.ค. 2561 ท่านละ 22,999


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018

❀ 61SHA-SS10 ทัวร์จีน SHFMPVG6 เซี่ยงไฮ้ ปูอบวุ้นเส้น 5วัน4คืน(FM-MU)

❀ วันที่1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เซี่ยงไฮ้ (FM842:09.50-15.40)-ย่านซินเทียนตี้
❀ วันที่2 เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น
❀ วันที่3 อูเจิ้น-หังโจว-ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
❀ วันที่4 หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
❀ วันที่5 ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (MU547:21.25-01.05+1หรือ FM841:22.30-01.55+1)