61SHA-SS13 ทัวร์จีน SHTGPVG3 เซี่ยงไฮ้...ปูจ๋า 5 วัน 3 คืน(TG) (OCT-NOV 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS13 ทัวร์จีน SHTGPVG3 เซี่ยงไฮ้...ปูจ๋า 5 วัน 3 คืน(TG)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 14-18 ก.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 21-25 ก.ย., 19-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 26-30 ต.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 7-11, 16-20, 21-25, 30 พ.ย.– 4 ธ.ค. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 7-11 ธ.ค. 2561 ท่านละ 24,999


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018

❀ 61SHA-SS13 ทัวร์จีน SHTGPVG3 เซี่ยงไฮ้...ปูจ๋า 5 วัน 3 คืน(TG)

❀ วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่2 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (TG662 : 00.30-05.45 หรือ 01.10-06.25) - จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118)
❀ วันที่3 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
❀ วันที่4 หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า
❀ วันที่5 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 07.30-11.05 หรือ08.15-12.10)