61KR-SK11 ทัวร์เกาหลี Beautiful Korea เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (OCT-DEC 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์เกาหลี 2561 2562 2563 เที่ยวเกาหลี 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK11 ทัวร์เกาหลี Beautiful Korea เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 03-07, 07-11, 10-14 ต.ค. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 11-15, 19-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 18,900 (วันหยุด)
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 14-18, 17-21, 21-25, 24-28, 28 ต.ค.-01 พ.ย. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 04-08, 07-11 พ.ย. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 11-15 พ.ย. 2561 ท่านละ 15,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 14-18 พ.ย. 2561 ท่านละ 16,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 18-22, 21-25, 25-29 พ.ย. 2561 ท่านละ 15,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 28-02 ธ.ค. 2561 ท่านละ 16,900

❀ ทัวร์เกาหลี 2561 เที่ยวเกาหลี 2018

❀ 61KR-SK11 ทัวร์เกาหลี Beautiful Korea เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines

❀ วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – คังวันโด
❀ วันที่ 3 คังวันโด - กรุงโซล
❀ วันที่ 4 กรุงโซล
❀ วันที่ 5 กรุงโซล - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ