61KR-SK13 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (AUG 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์เกาหลี 2561 2562 2563 เที่ยวเกาหลี 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK13 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 22-26, 24-28 ส.ค. 2561 ท่านละ 14,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 29 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 ท่านละ 14,900

❀ ทัวร์เกาหลี 2561 เที่ยวเกาหลี 2018

❀ 61KR-SK13 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines

❀ วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เคียงกีโด
❀ วันที่ 3 เคียงกีโด - กรุงโซล
❀ วันที่ 4 กรุงโซล
❀ วันที่ 5 กรุงโซล - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ