61RU-CD05 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding 6 วัน 3 คืน บิน EK (NOV-DEC 2018)

 

เที่ยวยุโรป เที่ยวรัสเซีย 2017 2018 2019 ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018
❀ 61RU-CD05 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding 6 วัน 3 คืน บิน EK
❀ ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 09-14 พ.ย. 2561 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์รัสเซีย วันพ่อ 2561 : 01-06 ธ.ค. 2561 ท่านละ 34,900

❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018 :

❀ 61RU-CD05 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding 6 วัน 3 คืน บิน EK

❀ วันแรก    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
❀ วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม
❀ วันที่สาม เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส -มหาวิทยาลัยมอสโคว์
❀ วันที่สี่     สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
                  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
❀ วันที่ห้า ซากอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-ดูไบ
❀ วันที่หก กรุงเทพฯ