61JG-GD01 ทัวร์จีน ฉลองปีใหม่ ธารน้ำแข็งต๋ากู่ เล่อซาน ง้อไบ้ 6 วัน 5 คืน บิน 3U (New Year 2019)

 

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2017 2018 2019 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู 2561
❀ 61JG-GD01 ทัวร์จีน ฉลองปีใหม่ ธารน้ำแข็งต๋ากู่ เล่อซาน ง้อไบ้ 6 วัน 5 คืน บิน 3U
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เฉินตู เทศกาลปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562 ท่านละ 29,900

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน เฉินตู 2561

❀ 61JG-GD01 ทัวร์จีน ฉลองปีใหม่ ธารน้ำแข็งต๋ากู่ เล่อซาน ง้อไบ้ 6 วัน 5 คืน บิน 3U

❀ วันแรก ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 สุวรรณภูมิ-เฉิงตู-ตูเจียงเยี่ยน
❀ วันที่สอง เสาร์ 29 ธันวาคม 2561 ตูเจียงเยี่ยน-เฮยสุ่ย-อุทยานภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน–เม่าเสี้ยน
❀ วันที่สาม อาทิตย์ 30 ธันวาคม 2561 เม่าเสี้ยน–เฉิงตู–ร้านสมุนไพรนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-ง้อไบ้-วัดเป้ากั๋ว
❀ วันที่สี่ จันทร์ 31 ธันวาคม 2561 ภูเขาง้อไบ้-วัดหัวจ้าง-ยอดจินติ่ง-โพธิสัตว์ผู่เสียน-ตลาดกลางคืน
❀ วันที่ห้า อังคาร 1 มกราคม 2562 หลวงพ่อโตเล่อซาน-เฉิงตู-ร้านหมอน-วัดมัญชูศรี-ซอยหวานใจ-โชว์หน้ากาก
❀ วันที่หก พุธ 2 มกราคม 2562 เฉิงตู-วังแพะเขียว-อาหารสมุนไพร-สุวรรณภูมิ