61SHA-SS14 ทัวร์จีน เกาะผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน บิน MU-FM (OCT-DEC 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61SHA-SS14 ทัวร์จีน เกาะผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน บิน MU-FM
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 27-31 ต.ค. 2561 ท่านละ 16,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 26-30 พ.ย. 2561 ท่านละ 16,999
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 13-17 ธ.ค. 2561 ท่านละ 16,999


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2018

❀ 61SHA-SS14 ทัวร์จีน เกาะผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน บิน MU-FM

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้ (MU548 : 02.30-07.50) เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนซีหูเทียนตี้
❀ วันที่ 3 หังโจว-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ
❀ วันที่ 4 หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
❀ วันที่ 5 หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ FM841:22.30-01.55+1