61SHA-SS15 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบราณอูเจิ้น 5 วัน 3 คืน บิน MU (DEC 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2562 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ New Year 2019
❀ 61SHA-SS15 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบราณอูเจิ้น 5 วัน 3 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2562 : 29 ธ.ค.-02 มกราค. 2562 ท่านละ 25,999


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2562 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ New Year 2019

❀ 61SHA-SS15 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบราณอูเจิ้น 5 วัน 3 คืน บิน MU

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้ (MU548 : 01.55-07.05) หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง-
               ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านผ้าไหม-ถนนเทียนจื่อฝาง
❀ วันที่ 3 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
❀ วันที่ 4 เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้นเซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ย่านซินเทียนตี้
❀ วันที่ 5 วัดพระหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (MU547 : 21.40-00.55+1)