NGT-001 ทัวร์ปากีสถานเหนือ คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน 7 คืน บิน TG (Apr 2020)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์อินเดีย 2561 2562 เที่ยวอินเดีย 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ปากีสถาน 2563
❀ NGT-001 ทัวร์ปากีสถานเหนือ คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ปากีสถาน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ปากีสถาน วันสงกรานต์ 2563 : 4-12 เม.ย. 2563 ท่านละ 52,900

❀ เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ปากีสถาน 2563

❀ NGT-001 ทัวร์ปากีสถานเหนือ คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน 7 คืน บิน TG

❀ ปากีสถาน... ไม่ไปไม่ได้แล้ว
❀ ตะลึง กับวิวสวยในทุกมิติตลอดเส้นทางสูงเสียดฟ้าบนไฮเวย์ในตำนาน “คาราโครัม”
❀ เยือน ศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาในอดีต “ นครตักศิลา “

❀ วันแรก     กรุงเทพฯ - อิสลามาบัด (ประเทศปาสถีถาน)
❀ วันสอง     อิสลามาบัด - เส้นทางหลางคาราโครัม ไฮเวย์ - จุดที่เชื่อมต่อระหว่างเทือกเขาสำคัญของโลก 3 เทือกเขา(junction Point) - ซีลาส
❀ วันสาม     ชีลาส - เมืองคาริมาบัด (Karimabad)
❀ วันสี่         Karimabad – Hopper Glacier – ยอดเขาดุยเกอร์ (Duiker )
❀ วันห้า       ดุยเกอร์ - ทะเลสาบอัตตาบัด (Attabad lake) - อุทยานแห่งชาติ ช่องเขากุนจีราบพาส (Khunjerab Pass and National Park)
❀ วันที่หก    พาสสุ - สะพานแขวน – หุบเขาฮุนซ่า – ชีลาส
❀ วันที่เจ็ด   ชีลาส - เบชาม - ABBOTTABAD
❀ วันที่แปด  ABBOTTABAD - อิสลามาบัด - กรุงเทพฯ
❀ วันเก้า      กรุงเทพฯ
 

NGT-001 ทัวร์ปากีสถานเหนือ คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน 7 คืน บิน TG (Apr 2020)

❀ เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ปากีสถาน 2563
❀ NGT-001 ทัวร์ปากีสถานเหนือ คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ปากีสถาน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ปากีสถาน... ไม่ไปไม่ได้แล้ว
❀ สูงเสียดฟ้าบนไฮเวย์ในตำนาน “คาราโครัม”
❀ ศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาในอดีต “ นครตักศิลา “
❀ ทัวร์ปากีสถาน วันสงกรานต์ 2563 : 4-12 เม.ย. 2563 ท่านละ 52,900

ดูรายละเอียด »