61MM-BI06 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน PG (Aug-Sep 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI06 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน PG
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 10-12 ส.ค. 2561 ท่านละ 13,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 11-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 13,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 12-14, 17-19, 24-26 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 11,900
 61MM-BI07 ทัวร์พม่า พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน DD (Aug-Sep 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI07 ทัวร์พม่า พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน DD
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 10-12 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 11-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : ก.ย. 2561 ท่านละ 11,900
 61MM-BI08 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน SL (Aug-Sep 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI08 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน SL
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 10-12 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 11-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : ก.ย. 2561 ท่านละ 11,9000
 61MM-BI09 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 4 ดาว 3 วัน 2 คืน บิน DD (Aug-Sep 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI09 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 4 ดาว 3 วัน 2 คืน บิน DD
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 10-12 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 11-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : ก.ย. 2561 ท่านละ 10,9000
 61MM-BI10 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ นั่งรถภายใน 4 วัน 3 คืน บิน FD (Aug-Sep 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI10 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ นั่งรถภายใน 4 วัน 3 คืน บิน FD
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 10-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 16-19, 23-26 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 06-09, 13-16 ก.ย. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 20-23, 27-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 12,900
 61MM-BI11 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน บิน FD (Aug-Sep 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI11 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน บิน FD
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 11-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 24-26 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 01-03, 15-17 ก.ย. 2561 ท่านละ 11,900
 61MM-BI12 ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหารบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน บิน FD (Aug 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI12 ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหารบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน บิน FD
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 09-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 21,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 23-27 ส.ค. 2561 ท่านละ 20,900
 61MM-SPR03 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน บิน FD (Sep-Dec 2018)
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-SPR03 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน บิน FD
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 02-03, 24-25 ก.ย. 2561 ท่านละ 9,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 10-11 ต.ค. 2561 ท่านละ 9,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 23-24 พ.ย. 2561 ท่านละ 9,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 05-06 ธ.ค. 2561 ท่านละ 9,900